Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapytanie ofertowe - dostawa środków ochrony indywidualnej do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Lubuczewo, dnia 04.08.2021r.

DPS.DAG.3310.05.2021                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę środków ochrony indywidualnej do  Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

2.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych:

Rękawic medycznych nitrylowych, diagnostycznych, bezpudrowych, oburęcznych, bezlateksowych,  kolor niebieski; odpornych na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów; zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I,  środek ochrony indywidualnej kat.III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, dopuszczonych do kontaktu z żywnością; pakowanych po 100 szt. w opakowaniu, ilościach:

- rozmiar M- 200 opakowań

- rozmiar L – 100 opakowań,

3.     Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2021r.

4.     Miejsce i termin złożenia oferty-

1) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk (Sekretariat) do dnia 16.08.2021r. do godz. 9.00,

2) ofertę można przesłać w formie elektronicznej w terminie wskazanym w pkt 1 na adres: biuro@dpslubuczewo.pl.

5.     Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

 -   cena - waga 100 %.

6.      Opis wymagań:

1)   zapytanie niniejsze nie stanowi zobowiązania do dokonania zakupu,

2)  zamawiający skieruje do dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zamówienie lub umowę w celu potwierdzenia przeprowadzenia transakcji. Dokument ten stanowić będzie zobowiązanie do zakupu,

3)   koszt transportu należy wliczyć w cenę jednostkową zamawianego produktu,

4) w przypadku dostarczenia przedmiotu transakcji nieodpowiadającego opisowi przedmiotu dostawy i złożonej oferty, zamawiający odmówi dokonania odbioru, co skutkować będzie odstąpieniem od transakcji przez zamawiającego. W przypadku określonym  powyżej dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów,

5) zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dostarczenia mu próbki oferowanego produktu. Koszt dostarczenie próbki pozostaje po stronie oferenta,

6)  należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowane przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

7) do oferty należy dołączyć kartę katalogową/techniczną, odpowiedni certyfikat, deklarację zgodności.

8) zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wyboru oferty lub  zmniejszenia ilości zamawianych produktów w ostatecznych zleceniach lub umowach,

9) termin związania z ofertą 30 dni.

7.   Termin otwarcia ofert- otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.08.2021r. o godz.11.00.

8.   Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami,

     którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.      

9.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Renata Jesiołowska w godz.7.00-

      15.00, tel. 59 8462630.

10.    Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim ,

2) ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną  formularz ofertowy.

11. Informacje dotyczące przetwarzania danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel.059 846 26 30.
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest Jerzy Krauczunas, kontakt: ido@powiat.slupsk.pl
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu obsługi korespondencji związanej z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO),

b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów oraz okres, w którym dopuszczalne będzie dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszego postępowania.
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne jednakże niezbędna do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

10.  W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

       1) formularz ofertowy.

                                                                                                                          Zatwierdzam

                                                                                                           Dyrektor Mgr Monika Bill

 


Załączniki do pobrania


Lista artykułów


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
04 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Renata Jesiołowska

Data publikacji:
04 sie 2021, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Renata Jesiołowska

Data aktualizacji:
04 sie 2021, godz. 13:52