103 Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w IV kw.2021r. | BIP - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w IV kw.2021r.

Lubuczewo, dnia 27.06.2021 r.

Dot. sprawy: DPS.DAG.3310.06.2021

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, w terminie określonym w zapytaniu, wpłynęły 2 oferty spełniające postawione w zapytaniu wymagania.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy:

Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX Żaneta Żmudzka,

ul.M.Konopnickiej 11a,  77- 200 Miastko   

                                                                                           

                                      ZATWIERDZAM

                              Dyrektor mgr Monika Bill

 

 

Lubuczewo, dnia 08.09.2021r.

DPS.DAG.3310.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w IV kwartale 2021r.”

2.      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie opisanych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

3.     Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.12.2021r.

4.     Miejsce i termin złożenia oferty-

1) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk (Sekretariat) do dnia 23.09.2021r. do godz. 9.00,

2) ofertę można przesłać w formie elektronicznej w terminie wskazanym w pkt 1 na adres: biuro@dpslubuczewo.pl.; w takim przypadku przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał złożonej oferty, chyba że wersja elektroniczna opatrzona zostanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3) w przypadku wpłynięcia oferty po terminie składania ofert zostanie ona niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.      

5.     Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

 -   cena - waga 100 %.

6.      Opis wymagań:

1) akceptacja wzoru umowy (za akceptację Zamawiający uważa samo złożenie oferty),

2) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5) dostawa oraz rozładunek towaru do magazynów Zamawiającego w dni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 12.00, przy czym zamówienia składane będą telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym,

6) termin płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.

7.   Termin otwarcia ofert- otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021r. o godz.11.00.

8.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Kossobucka-Krauze w godz. 7.00-15.00, tel. 59 8462630.

9.      Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim ,

2) ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną  formularz ofertowy wraz z załącznik nr 1  do zapytania ofertowego.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel.059 846 26 30.
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest Jerzy Krauczunas, kontakt: ido@powiat.slupsk.pl
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu obsługi korespondencji związanej z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO),

b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów oraz okres, w którym dopuszczalne będzie dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszego postępowania.
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne jednakże niezbędna do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

10.  W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

       1) formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

       2) wzór umowy.

 

 

                                   ZATWIERDZAM

                              Dyrektor mgr Monika Bill


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
27 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Jolanta Kossobucka-Krauze

Data publikacji:
08 wrz 2021, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Kossobucka-Krauze

Data aktualizacji:
27 wrz 2021, godz. 11:03