41 Zarządzenie Nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. | BIP - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

ZARZĄDZENIE NR 3/2021

 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

z dnia 04 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z póź.zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z  póź. zmianami ), § 16 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego  z dnia 07 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są:

1)    osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Zamawiającego i upoważnione do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań z tytułu zakupów,

2)    inni pracownicy Zamawiającego oraz pozostałe osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem i wykonaniem w/w Regulaminu sprawuje Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego

 § 4

Traci moc Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 02 kwietnia 2019 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021r.

 

 

                                                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                                                         MGR MONIKA BILL


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
09 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Renata Jesiołowska

Data publikacji:
09 mar 2021, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Renata Jesiołowska

Data aktualizacji:
09 sie 2021, godz. 13:02