Archiwalny BIP PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych:

 

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest zobowiązany w tym zakresie do:

1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od DPS Lubuczewo,

2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez DPS Lubuczewo,

3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od DPS Lubuczewo,

4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od DPS Lubuczewo w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. DPS Lubuczewo nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Podstawy prawne: Ustawa z 15 marca 2016 r o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2016 poz 352.

Archiwalny BIP