Archiwalny BIP Petycje | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

 

Petycje kierowane do Dyrektora DPS Lubuczewie  można nadsyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Lubuczewo 29A

76-200 Słupsk

  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@dpslubuczewo.pl
  • doręczać osobiście do Sekretariatu DPS od 7.00 do 15.00

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

 

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Jeżeli przedmiot petycji wykracza poza zakres działaności jednostki i kompetencji podsiadanych przez dyrektora, petycja zostanie przekazana do organu prowadzącego.

Archiwalny BIP