Archiwalny BIP Kompetencje pracowników | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

PRACOWNICY I ICH KOMPETENCJE

 

Główny Księgowy     mgr Aleksandra Głowacka        Tel. 59 846 26 30 wew. 34

Główny Księgowy jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
- prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
- dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków; wstępnej legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian; następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
- opracowywanie projektów: budżetu jednostki i jego zmian, przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i innych analiz.

Główny Księgowy pełni funkcję kierownika sekcji księgowej w Domu Pomocy Społecznej i jest bezpośrednim przełożonym starszego księgowego.

 

Kierownik działu (medyczno - rehabilitacyjnego)      Jolanta Kulik  Tel. 59 846 26 30 wew. 44

 

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

- organizowanie i kierowanie pracą personelu działu medyczno - rehabilitacyjnego,
- prowadzenie stałego nadzoru nad pielęgnacją Mieszkańców Domu, zgodnie z zaleceniami lekarza,
- nadzór nad  przygotowywaniem, organizowaniem i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej Mieszkańcom Domu,
- opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu medyczno - rehabilitacyjnego.

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: pielęgniarek,fizjoterapeutów, techników fizjoterapii.   

 

Kierownik działu (opiekuńczo - terapeutycznego)    Monika Błaszczak  Tel. 59 846 26 30 wew. 44

 

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

- organizowanie i kierowanie pracą personelu działu opiekuńczo – terapeutycznego,
- nadzór nad zapewnieniem Mieszkańcom całodobowej opieki i udzielaniem wsparcia opiekuńczo – bytowego w podstawowych czynnościach życiowych,
- nadzór nad  udzielaniem Mieszkańcom wsparcia terapeutycznego, aktywizującego, usprawniającego,
- nadzór nad sporządzaniem i realizacją Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca w ramach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
- współudział nad przestrzeganiem procedury w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej,
- opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego.

 

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: opiekunów, pracowników socjalnych, instruktora ds.kulturalno – oświatowych, instruktorów terapii zajęciowej,pokojowych.  

 

Kierownik działu (administracyjno – gospodarczego)       Jolanta Kossobucka-Krauze        Tel. 59 846 26 30 wew. 37

 

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

- właściwą organizację i funkcjonowanie komórek organizacyjnych ( kuchni, pralni oraz magazynów),
- administrowanie taborem samochodowym należącym do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- planowanie, organizowanie i nadzór nad wszelkimi pracami remontowymi, konserwacyjnymi budynków i budowli DPS,
- zaopatrywanie DPS w środki trwałe,
- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i ppoż.

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: kuchmistrza – szefa kuchni, kierowcy, magazyniera, konserwatorów oraz pracowników pralni i kuchni

 

Specjalista      mgr Małgorzata Matysek             Tel. 59 846 26 30 wew. 33

 

Samodzielne stanowisko specjalisty obejmuje zadania:

-  prowadzenie spraw organizacyjnych,
-  prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego i archiwum,
-  opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp.,
-  współpracę z organami  zatrudnienia i emerytalno-rentowymi,
-  udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach  kontroli  wewnętrznej,
-  prowadzanie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem  i nagradzaniem pracowników,
- opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystywania  urlopów, opracowywanie planów szkoleń,
-  prowadzenie  dokumentacji  pracowników  Domu w zakresie spraw osobowych,
-  prowadzenie spraw związanych  z dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym,
-  sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych obowiązków.

 

Pomoc administracyjna    mgr Renata Jesiołowska          Tel. 59 846 26 30 wew. 33

 

Samodzielne stanowisko pomoc administracyjna obejmuje zadania:

- prowadzenie rejestru skarg i wniosków, zestawień faktur oraz zamówień publicznych,
- prowadzenie kalendarza i ewidencji wyjazdów służbowych, delegacji pracowników,
- obsługa BIP- u,
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Domu, zakup prasy, czasopism i literatury fachowej, znaczków pocztowych i materiałów biurowych,
- udział w pracach komisji funkcjonujących w DPS w Lubuczewie,
- prowadzenie ewidencji kart drogowych, korygowanie błędów formalnych.

 

 

Pracownicy socjalni

   Lidia Dalecka                                    Tel. 59 846 26 30 wew. 49

  mgr Joanna Pliszka

 

Do obowiązków pracowników socjalnych należy:

- czynne uczestniczenie w zespole terapeutyczno – opiekuńczym,
- prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do momentu opuszczenia przez niego Domu,
- pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów Mieszkańca z rodziną,
- dbanie o interesy mieszkańców – utrzymywanie kontaktów z sądami, prokuraturą i innymi jednostkami,
- prowadzenie sprawozdawczości związanej z ruchem Mieszkańców,
- prowadzenie akt osobowych Mieszkańców,
- udział w opracowywaniu zajęć dla poszczególnych grup terapeutycznych,
- udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych Mieszkańców,
- współudział  w organizowaniu wypoczynku i rekreacji Mieszkańców.

Archiwalny BIP