Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Struktura organizacyjna i kompetencje

Dyrektor
mgr Monika Bill
tel.  59 846 26 30 

Dyrektor organizuje pracę Domu, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Domu, a w szczególności:

 1. reprezentuje Dom wobec zwierzchnich władz samorządowych i innych instytucji,
 2. odpowiada za całokształt pracy Domu, jego gospodarkę finansową i majątkową,
 3. jako przełożony wszystkich pracowników odpowiada za politykę kadrową i dyscyplinę pracy,
 4. koordynuje opracowanie planu gospodarczego i finansowego, wydaje niezbędne regulaminy i instrukcje,
 5. wydaje przepisy wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji mienia,
 6. organizuje i dba o prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 7. dba o całokształt właściwej atmosfery i stosunków wśród mieszkańców i personelu Domu,
 8. podejmuje i załatwia wnioski i skargi na ewentualne, niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu,
 9. utrzymuje osobiście lub przez wyznaczonego pracownika kontakt bezpośredni lub korespondencyjny z rodziną mieszkańca ( w sprawie zdrowia, skierowania do szpitala, itp.)
 10. współdziała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, informuje Centrum o liczbie i zmianie ilości mieszkańców Domu,
 11. utrzymuje kontakty w sprawach mieszkańców z organami rentowymi, emerytalnymi i zakładami pracy.

 

Pracownicy i ich kompetencje

Główny Księgowy    
mgr Aleksandra Głowacka       
tel. 59 846 26 30 wew. 6

Główny Księgowy jest odpowiedzialny za:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 4. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków; wstępnej legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian; następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
 5. opracowywanie projektów: budżetu jednostki i jego zmian, przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i innych analiz.

Główny Księgowy pełni funkcję kierownika sekcji księgowej w Domu Pomocy Społecznej i jest bezpośrednim przełożonym starszego księgowego.

Kierownik działu (medyczno - rehabilitacyjnego)   
mgr  Jolanta Kulik  
tel. 59 846 26 30 wew. 5

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

 1. organizowanie i kierowanie pracą personelu działu medyczno - rehabilitacyjnego,
 2. prowadzenie stałego nadzoru nad pielęgnacją Mieszkańców Domu, zgodnie z zaleceniami lekarza,
 3. nadzór nad  przygotowywaniem, organizowaniem i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej Mieszkańcom Domu,
 4. opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu medyczno - rehabilitacyjnego.

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: pielęgniarek,fizjoterapeutów, techników fizjoterapii.  

Kierownik działu (opiekuńczo - terapeutycznego)   
mgr Iwona Fieckowicz
tel. 59 846 26 30 wew. 5

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

 1. organizowanie i kierowanie pracą personelu działu opiekuńczo – terapeutycznego,
 2. nadzór nad zapewnieniem Mieszkańcom całodobowej opieki i udzielaniem wsparcia opiekuńczo – bytowego w podstawowych czynnościach życiowych,
 3. nadzór nad  udzielaniem Mieszkańcom wsparcia terapeutycznego, aktywizującego, usprawniającego,
 4. nadzór nad sporządzaniem i realizacją Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca w ramach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
 5. współudział nad przestrzeganiem procedury w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej,
 6. opracowywanie harmonogramu pracy pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego.

Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: opiekunów, pracowników socjalnych, instruktora ds.kulturalno – oświatowych, instruktorów terapii zajęciowej,pokojowych.  

Kierownik działu (administracyjno – gospodarczego)  
Jolanta Kossobucka-Krauze       
tel. 59 846 26 30 wew. 4

Kierownik działu jest odpowiedzialny za:

 1. właściwą organizację i funkcjonowanie komórek organizacyjnych ( kuchni, pralni oraz magazynów),
 2. administrowanie taborem samochodowym należącym do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
 3. planowanie, organizowanie i nadzór nad wszelkimi pracami remontowymi, konserwacyjnymi budynków i budowli DPS,
 4. zaopatrywanie DPS w środki trwałe,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i ppoż.
Kierownik działu jest bezpośrednim przełożonym: kuchmistrza – szefa kuchni, kierowcy, magazyniera, konserwatorów oraz pracowników pralni i kuchni.
 
Specjalista    
mgr Małgorzata Matysek            
tel. 59 846 26 30 

Samodzielne stanowisko specjalisty obejmuje zadania:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji księgozbioru biurowego i archiwum,
 3. opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji itp.,
 4. współpracę z organami  zatrudnienia i emerytalno-rentowymi,
 5. udział w komisjach inwentaryzacyjnych i komisjach  kontroli  wewnętrznej,
 6. prowadzanie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem  i nagradzaniem pracowników,
 7. opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystywania  urlopów, opracowywanie planów szkoleń,
 8. prowadzenie  dokumentacji  pracowników  Domu w zakresie spraw osobowych,
 9. prowadzenie spraw związanych  z dokształcaniem i doskonaleniem  zawodowym,
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach wykonywanych obowiązków.
Pomoc administracyjna  
Justyna Wlazło        
tel. 59 846 26 30 

Samodzielne stanowisko pomoc administracyjna obejmuje zadania:

 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, zestawień faktur oraz zamówień publicznych,
 2. prowadzenie kalendarza i ewidencji wyjazdów służbowych, delegacji pracowników,
 3. obsługa BIP- u,
 4. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Domu, zakup prasy, czasopism i literatury fachowej, znaczków pocztowych i materiałów biurowych,
 5. udział w pracach komisji funkcjonujących w DPS w Lubuczewie,
 6. prowadzenie ewidencji kart drogowych, korygowanie błędów formalnych.
Pracownicy socjalni
Lidia Dalecka                                   
mgr Joanna Pliszka
mgr Maciej Szczęsny
tel. 59 846 26 30 wew. 2

Do obowiązków pracowników socjalnych należy:

 1. czynne uczestniczenie w zespole terapeutyczno – opiekuńczym,
 2. prowadzenie spraw mieszkańców od przyjęcia do momentu opuszczenia przez niego Domu,
 3. pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów Mieszkańca z rodziną,
 4. dbanie o interesy mieszkańców – utrzymywanie kontaktów z sądami, prokuraturą i innymi jednostkami,
 5. prowadzenie sprawozdawczości związanej z ruchem Mieszkańców,
 6. prowadzenie akt osobowych Mieszkańców,
 7. udział w opracowywaniu zajęć dla poszczególnych grup terapeutycznych,
 8. udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych Mieszkańców,
 9. współudział  w organizowaniu wypoczynku i rekreacji Mieszkańców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Bill

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Jolanta Kossobucka-Krauze

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wlazło

Data aktualizacji:
17 maj 2024, godz. 11:10