Archiwalny BIP Zasady odpłatności za pobyt | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2019 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 3.728,00 ZŁ

Zarządzenie Starosty Słupskiego - opublikowano Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2019 r. poz. 1444

 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2017 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 3.170,00 ZŁ

http://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/7293

 

 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2016 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 3.126,00 ZŁ

http://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/5335

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1158/akt.pdf

 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2015 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 2.982,00 ZŁ

http://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/3367

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2015/967/akt.pdf

 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2014 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 2.869,00 ZŁ

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2014/1202/akt.pdf

 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2013 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 2.762,00 ZŁ

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 poz. 1536
 

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2012 r. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE WYNOSI 2651,00 ZŁ

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2012 poz. 1125

 

Zasady wnoszenia opłat za pobyt w domy pomocy społecznej reguluje art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. 2016 nr 0 poz. 930)  i tak:

 

     Art. 61. 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak  kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno- -rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Art. 62. 1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

1) z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno- -rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

 2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej.

Art. 63. 1. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

2. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

Art. 64. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Art. 64a. Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

Archiwalny BIP