Archiwalny BIP praca | Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Kolejność i czas załatwiania spraw

Sprawy wpływające do DPS w Lubuczewie są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia ( wpływu ) podania (wniosku) do DPS. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy ( termin ten ulegnie automatycznie przesunięciu z przyczyn niezależnych od DPS, w przypadku  np. braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć do DPS; opóźnień innych organów, działania sił przyrody ).

Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia.

 

Archiwalny BIP